Publications

Ultra-stable Free-Space Laser Links for a Global Network of Optical Atomic Clocks

Featuring: Moku:Lab, Frequency Response Analyzer

Source: ScienceDirect

Published: Feb 2021

Authors:Zejiang Deng, Yang Liu, Zhiwei Zhu, Daping Luo, ChenglinGu, Lian Zhou, Gehui Xie, Wenxue Li

Read full paper