Publications

Multi-window SRS imaging using a rapid widely tunable fiber laser

Featuring: Moku:Lab, PID Controller

Source: arXiv / Cornell (Aug 2021)

Authors: Hongli Ni, Peng Lin, Yifan Zhu, Meng Zhang, Yuying Tan, Yuewei Zhan, Ji-Xin Cheng

Read full paper