Publications

Optimizing noise characteristics of mode-locked Yb-doped fiber laser using gain-induced RIN-transfer dynamics

Featuring: Moku:Lab, Frequency Response Analyzer

Source: High Power Laser Science and Engineering (Jul 2021)

Authors: Jiangshuoxue Han, Yang Liu, Zejiang Deng, Gehui Xie, Daping Luo, Chenglin Gu, Lian Zhou, Wenxue Li

Read full paper